Projekt Ako sa rodí kniha.

01.04.2014 10:31

V mesiaci marci sa naša škôlka zapojila do projektu Ako sa rodí kniha, ktorú sme rozdelili na niekoľko častí:

 1. týždeň: od semienka k stromu - v starostlivosti o rastliny si uvedomovali a vedeli zdôvodniť čo rastlinka potrebuje k životu

 2. týždeň: od stromu  k papieru - rozvíjali povedomie o zmenách v raste v stromu

 3. týždeň: od papiera ku knihe - rozvíjali povedomie o vzniku a výrobe kníh

 4. týždeň: čo sa v knižke ukrýva - vedeli zaujať kladný postoj k slovenským spisovateľom a ilustrátorom

 5. týždeň: cesta za knihou - prejavovali radosť zo samostatne získaných informácií, využívali rôzne zdroje získavania a zhromažďovania       informácií aj mimo materskej školy

O dôležitosti čítania deťom dnes už nikto nepochybuje nemenej významnú úlohu má aj rozprávanie sa o prečítanom, o postavách, udalostiach, o tom, ako deti prežívajú dianie v rozprávke, čo si myslia o konaní jednotlivých hrdinov, príbehov a podobne. Deti môžu porovnávať príbeh zo skutočným životom, ich vlastnými skúsenostiami, rozvíjajú sa ich tak vyjadrovacie schopnosti, učia sa porovnávať podobnosti a rozdieli, zaujať vlastné postoje a hodnotiť konanie jednotlivých postáv. Ak dospelí čítajú deťom knihy  deti sa učia o čítaní ako o určitej užitočnej činnosti, o tom čo sú knihy, načo slúžia, aké informácie v nich môžu objaviť. Zároveň zisťujú, že aj detský svet fantázie a predstáv sa dá uložiť do slov, ale aj to, že znaky v knihe sú písmená, slová, ktoré si uchovávajú svoj význam a môžu sa k nim vrátiť kedykoľvek. Významnú úlohu pri tom zohrávajú ilustrácie, ich farebnosť. Výber kníh a spôsob práce s nimi pôsobia na vytváranie vzťahu deti ku knihám a čítaniu. Deti sa nielen učia, že tlač v knihe má stály význam, ale pri vhodnom vedení sa tešia z kníh sú pre ne zaujímavé, vzrušujúce a blízke. Návyky na pravidelný kontakt dieťaťa s knihou sa pozitívne odrážajú aj v neskoršom vývine.

 

—————

Späť


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120