Plán práce


 

školský v. p. Dúha.docx (75807)

Plán práce nový.docx (2001918)

 

Základná škola s materskou školou Bohdanovce

Plán práce materskej školy

 Školský rok 2012/13

Kontakty: telefón 055/6941120

riaditel@zsbohdanovce.edu.sk

msbohdanovce@gmail.com

 

Obsah:

1. Charakteristika školy

2. Analýza hodnotenia školy v uplynulom šk. roku 2011/12

3. Hlavné úlohy na nový šk. rok 2012/13

4. Charakteristika detí

5. Personálne zabezpečenie

6.Priestorové a materiálno- technické podmienky školy

7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

8. Učebné osnovy a obsahové celky učebných osnov

9. Úlohy pre učiteľky

10. Plán vnútroškolskej kontroly

11. Spolupráca s školy s inými inštitúciami

1. Charakteristika školy a materiálno- priestorové podmienky školy

MŠ je staršia jednopodlažná budova s kapacitou 21 detí. Poskytuje celodennú starostlivosť v heterogénnej triede pre deti od2 do 6 rokov. Je súčasťou Základnej školy s MŠ v Bohdanovciach, ktorá je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.                                                      Zriaďovateľom je obec Bohdanovce.                                                                                                    Jednotlivé miestnosti v MŠ- predsieň, kde sa deti prezúvajú, šatňa, spálňa, kabinet, hygienické zariadenie- umyváreň a WC, herňa,  miestnosť pre učiteľov a miestnosť na rozdeľovanie stravy. Vonkajší areál tvorí priestranný dvor s preliezačkami, kolotočom, šmýkačkami , hojdačkami a pieskoviskom.                                                                                                                                               Vďaka rekonštrukčným aktivitám zo strany OÚ pod vedením starostky obce pani M. Gamrátovej sa v priebehu šk. roka 2009/10 uskutočnila rekonštrukcia strechy,  výmena okien a dverí, zateplenie budovy a obnova fasády. V roku 2011 sa rekonštruovali sociálne zariadenia. Pribudli tiež nové šmýkačky a hojdačky. V priebehu augusta a septembra 2012 sa rekonštruovala časť oplotenia a upravil sa terén. V súčasnosti nás však trápia hlavne kapacitné možnosti MŠ, ktoré zďaleka nevyhovujú potrebám rodičov. Predpokladaný stav kapacity na šk. rok 2013/14 je 30 detí a to bez najbližšieho zápisu do MŠ.

ZŠ zabezpečuje pravidelnú údržbu trávnatého porastu, opravu poškodených častí kolotoča, nákup čistiacich prostriedkov, postupné dopĺňanie MŠ učebnými pomôckami a hračkami, starostlivosť o bezpečnú prevádzku.

2. Analýza hodnotenia výchovno- vzdelávacieho procesu v šk. roku 2011/12

V minulom šk. roku bolo prijatých 22 detí, z toho 8 predškolákov. Zámerom výchovno- vzdelávacej činnosti bolo rozšíriť a skvalitniť ŠVP „Olšavienka“ o nové obsahové celky a doplniť prierezové témy, kde sme sa venovali hlavne predčitateľskej gramotnosti aj prostredníctvom informačno- komunikačných technológií.                                                                                                                            

 

Klady:

 Vydanie 1. ročníka časopisu Olšavienka, kde sa rodičia dozvedeli o aktivitách detí v prierezových témach počas šk. roka.                                                                                                                             Počítačový krúžok pre predškolákov v počítačovej učebni ZŠ /nakoľko je MŠ vybavená jedným počítačom, ktorý je umiestnený v miestnosti pre zamestnancov/.                                                         Krúžok ľudových tradícií                                                                                                                                Krúžok pohybovo- relaxačný                                                                                                                        Krúžok anglického jazyka                                                                                                                          Spoločné akcie so ZŠ /kultúrne vystúpenia, divadielka, Vianočná akadémia, Deň detí/               Spoločné akcie s rodičmi/ Úcta k starším, Mikuláš, Vianoce, karneval, MDD, rozlúčka s MŠ/     Spolupráca s obecnou knižnicou

Nedostatky:

Skvalitniť spoluprácu s rodičmi zaujímavými aktivitami                                                                   Metodická  pripravenosť učiteliek v taxanómií výchovno- vzdelávacích cieľov/plánovania a projektovania/                                                                                                                                                Väčší dôraz klásť na diagnostikovanie detí rešpektovaním individuálnych osobitostí detí        Rozvíjanie tvorivosti detí prostredníctvom zážitkového učenia                                                          Doplnenie modernými učebnými pomôckami/nové detské softvéry, interaktívna tabuľa a iné digitálne hračky a učebné pomôcky/                                                                                                         Doplniť  náradie na telovýchovné aktivity                                                                                                           Na výcvik  grafomotorických zručností využívať väčšie plochy papiera

3. Úlohy na školský rok 2012/13   

Tvorba  nového školského  vzdelávacieho programu „Dúha“- hlavnou myšlienkou programu je rozvíjanie tvorivosti detí prostredníctvom zážitkového učenia, pričom sme vychádzali z pedagogicko-organizačných pokynov na príslušný šk. rok 2012/13.                                                                      Rešpektovať rozdielne výchovno- vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné dispozície, diferencovať vých.- vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku, najmä vo vekovo heterogénnych triedach. Venovať sa nadaným  deťom a rozširovať ich individuálne rozvojové možnosti a schopnosti prostredníctvom vhodných a efektívnych stratégií.                                                                                         Pri uplatňovaní zážitkového učenia dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané  detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí predškolského veku.                                          

Uplatňovať hru  ako jednu z najdôležitejších metód a prostriedkov učenia sa detí. Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Rešpektovať, že všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko- psychologickej stránke rovnocenné.                                                                                                  

 

Podporovať  experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne, vzájomne sa rešpektovať. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí ako jednej zo stratégií rozvoja osobnosti dieťaťa.                                                                                                                      V rámci spolupráce so zriaďovateľom  rozširovať kapacitné podmienky materskej školy, hľadať ďalšie možnosti zabezpečenia predprimárneho vzdelávania aj v zadaptovaných priestoroch  pri dodržaní podmienok stanovených vo všeobecnosti na zariadenia pre deti a mládež. K zvýšeniu počtu detí v triede pristupovať len vo výnimočných prípadoch pri dodržaní platnej legislatívy s dôrazom na bezpečnosť  detí a zabezpečenie kvalitnej a plynulej vých.- vzdelávacej činnosti.                        Skvalitniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagógov materských škôl prostredníctvom prehĺbenia   spolupráce s miestnou samosprávou, rôznymi inštitúciami ako aj neziskovými organizáciami a publikovaním príkladov dobrej praxe v rôznych médiách z hľadiska pozitívneho prínosu predprimárneho vzdelávania na osobnostný rozvoj dieťaťa.

4. Charakteristika detí   

MŠ navštevujú deti od 2 do 6 rokov. Z celkového počtu 22  je 7detí 5-6 ročných/predškoláci 3/, 9 detí je 4-5 ročných a 6 detí sú 3-4 ročné. Trieda je zložená z 15 chlapcov a 7 dievčat, 8 novoprijatých detí nenavštevovalo doteraz žiadnu MŠ, vekový priemer novoprijatých detí je 3 roky. Z tohto dôvodu kladieme dôraz aj na individuálny adaptačný proces detí, kde najdôležitejšiu úlohu zohráva diagnostika detí.

5. Personálne zabezpečenie

Výchovno- vzdelávaciu činnosť v našej MŠ zabezpečujú 2 pedagogické zamestnankyne  predprimárneho vzdelávania, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy,     preukazujú odbornú a pedagogickú spôsobilosť, ktorú uplatňujú pri plánovaní a realizácií vých.- vzdelávacej činnosti,                                                                                                                                               vedia organizovať vých.- vzdelávaciu činnosť,                                                                                      priebežne sledujú a hodnotia vých.- vzdelávaciu činnosť                                                                  zaujímajú sa o deti                                                                                                                                        zabezpečujú vhodnú štruktúru denného poriadku s rešpektovaním psychohygieny detí                                           riadia svoj osobnostný rozvoj                                                                                                                             majú dlhoročnú prax a priebežne sa vzdelávajú  podľa plánu kontinuálneho vzdelávania

Riaditeľ školy:                   PaedDr. Ladislav Juhás        riaditeľ@zsbohdanovce.edu.sk                                                                                                  Zástupkyňa pre MŠ:         Anna Ferencová                   msbohdanovce@gmail.com                                                                            Učiteľka pre MŠ:               Dana Kažimírová                                                                                             Zástupca ZŠ:                       Mgr. Ivan Dudáš                                                                                                 Nepedagogickí zamestnanci:                                                                                                                              Vedúca šk. jedálne:            Magdaléna Kristanová                                                                                    Vedúca kuchárok:               Mária Kováčová                                                                                            Kuchárky:                              Libuša Takáčová, Martina Urbanová                                                             Dovoz stravy do MŠ zo ŠJ: Libuša Takáčová , Marta Baltésová                                                              Upratovačka pre MŠ:          Marta Baltésová                                                                                                   Školník:                                  Štefan Kušej

6. Priestorové a materiálno- technické podmienky školy

Čo očakávame:- doplnenie detskej a odbornej literatúry  z hľadiska vekového zloženia triedy, ide hlavne o doplnenie detskej knižnice novými leporelami, modernými uč. pomôckami, vrátane interaktívnej tabule a pripojenia na internetovú sieť                                                                                          -dostatočným   vybavením spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti    -k štandardnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti, doplnenie nábytku pre deti , literárny a kuchynský kútik, výmena ležadiel v spálni, výmena krytov na radiátory, obnova fasády v spálni, hygienická maľba všetkých miestností, obnova nábytku v rozdeľovni stravy a miestnosti pre učiteľky – obnova fasády                                                                                                                                                            -koberec   do herne, obnova skriniek v šatni pre deti, predeľovacie časti v záchode pre deti, obnova dverí do spálne a kabinetu, obnova predeľovacej časti do umyvárne, oprava chodníkov, výmena hlavnej brány, obnova záhonov, osadenie žrdí na zástavy, rekonštrukcia pieskoviska tak, aby mohlo byť zakryté.                                                                                                                                                      Našou snahou je vytvoriť  také podmienky, aby v rámci každej vzdelávacej oblasti sme uskutočňovali výchovu a vzdelávanie v súlade s tým, čo vyžaduje moderné vzdelávanie.

7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri výchove a vzdelávaní                  

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci MŠ riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä§ 152 Zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, §146 až 150 a § 151 až 176 Zákonníka práce, zákonom NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, §422 Občianskeho zákonníka, zákonom NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 306/2009 o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 308/2009 Z. z., pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľa ZŠ s MŠ. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní je zabezpečovaná na viacerých úrovniach. Sú vykonávané zápisy zo strany zamestnancov pedagogických aj prevádzkových, ktoré upozorňujú na závady. V škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly vyhradených technických zariadení, údržba a opravy zistených závad tiež prispievajú k bezproblémovému  chodu školy. Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú preventívnych lekárskych prehliadok, školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva zmluvne bezpečnostný technik.                                                                             Pri výchove a vzdelávaní a činnostiach priamo súvisiacich s edukačným procesom:                                   -prihliadame na základné fyziologické potreby detí ,                                                                                           -vytvárame podmienky pre zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno- patologických javov ,           -poskytujeme nevyhnutné  informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,                           -vedieme evidenciu registrovaných školských úrazov, ku ktorým prichádza počas výchovno- vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou./Pri úraze zabezpečí učiteľka prvú pomoc . O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa./,                                                                                                                               

-v MŠ môže byť umiestnené len dieťa, ktoré  ja spôsobilé na pobyt v kolektíve, neprejavuje známky prenosného ochorenia, nemá nariadené karanténne opatrenie                                                                      -ak dieťa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu  dieťaťa                                                                                                                                                                          -na vychádzke nemôže mať  pedagogický zamestnanec  viac ako 21 detí do 4 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí vedenie školy zabezpečí ďalšieho zamestnanca MŠ, ktorý dbá na bezpečnosť detí. S triedou detí od2 do 4 rokov sa vychádzka uskutočňuje vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov,                                                                                                                                               - za bezpečnosť počas krúžkovej činnosti zodpovedá  lektor so súhlasom zákonného zástupcu                -v činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť  výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ, a ktoré si vyžadujú zvýšenú opatrnosť, vedenie školy zabezpečí dozor nasledovne: na plavecký výcvik je najviac 8 detí na jedného zamestnanca, v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode, na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom podľa §28 ods. 10 školského zákona,                                                     -elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musia byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi,                                                                                                                                                           -pri používaní IKT deťmi, učiteľka dbá na dodržiavanie povoleného primeraného času pri práci s PC a dodržiavanie bezpečnostných opatrení,                                                                                                            -v budove a celom areáli MŠ je prísne zakázané fajčiť, užívať akékoľvek návykové látky a vodiť domáce zvieratá                                                                                                                                                     Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci v rozsahu im určenej pracovnej náplne. Problematika zaistenia bezpečnosti  a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje  zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. V záujme ochrany zdravia detí  a zamestnancov budeme ďalej vytvárať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom na dodržiavanie „Práv dieťaťa“.

8. Učebné osnovy

Vymedzujú výchovno- vzdelávacie ciele, obsah a rozsah výchovy a vzdelávania. Jednotlivé obsahové celky sa budú konkretizovať v plánoch VVP. Každý obsahový celok  sa plní jeden mesiac. Týždenné témy na seba nadväzujú svojim zameraním a špirálovito rozvíjajú obsahový celok. Rozsah  a vypracovanie učebných osnov je v súlade so vzdelávacími štandardami štátneho vzdelávacieho programu. Učebné osnovy sú súčasťou školského vzdelávacieho programu „Dúha“ a sú vypracované do desiatich obsahových celkov. Všetkých desať celkov je povinných  pre všetky deti  a každý sa plní jeden mesiac. Je na flexibilite učiteľky, v akej forme denného režimu bude jednotlivé štandardy plniť a v akom slede zaradí jednotlivé témy obsahového celku. Učebné osnovy sú záväzné pre obidve učiteľky.

Obsahové celky učebných osnov:

September:  Farba a dieťa - Slnečný úsmev, Človeče, nehnevaj sa, Farby a ich symboly, Pestrofarebná jeseň                                                                                                                                                                    Október: Farba a veci vôkol nás – Skúsenosti s farbou, Farby a ich symboly, Ovocný košíček, Farebné pozdravy                                                                                                                                                   November: Farby jesene- Farby a ich symboly, Farebné rozprávky a hádanky, Počasie, Šarkaniáda   December: Farby zimy- Vitaj Mikuláš, Studené farby, Vianoce sú keď sme spolu                                Január: Farebné pozdravy- Maliar Mráz, Stopy v snehu, Čo má prvák v aktovke                               Február: Pestré farby- Farby a ich symboly, Ľudové tradície, Básničky a hádanky z abecedy, Šaty pre šaša                                                                                                                                                                       Marec: Farebný svet rozprávok- Vitajte v našej dúhovej škôlke, Kniha moja kamarátka, Semienko sa zobudilo, Farby a ich symboly                                                                                                                            Apríl: Farby jari- Veselo je na pažiti, Jarná brána, Les a jeho tajomstvá, Ľudové tradície                         Máj: Farby a ich symboly- Kytička pre mamičku, Jarná záhrada, Kto čo robí, Čo sa skrýva vo vajíčku       Jún: Farby dúhy – Deti sveta, Voňavá lúka, Dúhový kolotoč, Dovidenia, škôlka

Čiastkové plány:

-  rozširujúce aktivity v prierezových témach                                                                                                       -práva dieťaťa                                                                                                                                                            -plán rozvoja grafomotorických činnosti                                                                                                              -plán rozvoja sebaobslužných  zručnosti                                                                                                                -plán spolupráce so ZŠ a školskou a obecnou knižnicou                                                                                     - plán pohybovo- relaxačných aktivít                                                                                                                     - plán tvorivosti detí- Šikovné rúčky                                                                                                                       -plán spolupráce s rodičmi                                                                                                                                      -vydanie 1. ročníka časopisu „Dúha“

9. Úlohy pre učiteľky

Rozvíjať tvorivosť  prostredníctvom zážitkového učenia                                                                                   Dodržiavať základné prvky kooperatívneho učenia   pozitívnou vzájomnou závislosťou ,  osobnou interakciou/vzájomná podpora, úspech/ , rozvíjaním interpersonálnych a skupinových zručnosti             T:  v priebehu roka                                                      Z: učiteľky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -Reflexia skupinovej činnosti                                                                                                                                    Tvorivo uplatňovať prvky grafomotorických zručnosti    prostredníctvom kooperatívnych činnosti /ide o postupné doplnenie základnej  témy grafomotorickými, výtvarnými a pracovnými zručnosťami detí/  T: v priebehu roka                                                      Z:  p. Ferencová                                                                                                                                                                             Publikovanie dobrej praxe v rôznych médiách                                                                                                    T: v priebehu roka                                                        Z: p. Ferencová

Pri uplatňovaní zážitkového učenia je treba dôsledne premyslieť obsah aktivít a voliť formy a metódy primerané detskému chápaniu, rešpektujúce aktuálnosť a uplatniteľnosť v reálnych životných situáciách, rešpektovať osobitosti učenia sa detí.                                                                                                     T: v priebehu roka                                                      Z: učiteľky

Uplatňovať hru ako jednu z najdôležitejších  metód a prostriedkov učenia sa detí                                   T: v priebehu  roka                                                     Z: učiteľky

Zachovať hravý charakter rozvíjania elementárnych základov predčitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.                                                                                                                                 T: v priebehu roka                                                      Z: učiteľky

Rešpektovať všetky organizačné formy denného poriadku                                                                             T: v priebehu roka                                                      Z: učiteľky

Podporovať experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a  sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku.                                                                                                                                               T: v priebehu roka                                                        Z: učiteľky

Stimulovať rozvoj tvorivého a kritického myslenia, pracovať spoločne, kooperatívne a vzájomne sa rešpektovať.                                                                                                                                                               T: v priebehu roka                                                        Z: učiteľky

Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin aj prostredníctvom prierezových tém. Z tohto dôvodu využívať odbornú publikáciu Mgr. Jarmily Paľkovej „Hráme sa s prierezovými témami.“           T: v priebehu  roka                                                       Z: učiteľky

Uplatňovať tvorivosť pri výrobe učebných pomôcok s včielkou BEE-BOT pri práci s deťmi                         T:                                                                                     Z: učiteľky

Rozvíjať tvorivosť deti v RNA podľa vyspelosti dieťaťa                                                                                         T:  v priebehu roka                                                       Z: p. Ferencová

Využívať prvky tvorivej dramatiky v rôznych činnostiach                                                                                     T:v priebehu roka                                                          Z: učiteľky

Tvorivo uplatňovať prvky tvorivej dramatiky v pohybovo- relaxačných rozprávkach                                        T: podľa plánu                                                                 Z: p. Kažimírová

Rozvíjať technickú tvorivosť pri zhotovovaní výtvorov zo skladačiek a stavebníc z rôzneho materiálu podľa vlastnej fantázie i predlohy s metódou postupnosti a primeranosti pre jednotlivé vekové skupiny                                                                                                                                                                            T: v priebehu roka                                                          Z: p. Kažimírová

Využiť získané poznatky z inovačného štúdia v praxi                                                                                            T:v priebehu roka                                                            Z: učiteľky

Uplatňovať pedagogickú diagnostiku detí na správnu taxanómiu výchovno- vzdelávacej činnosti          T: v priebehu roka                                                           Z: učiteľky

Využiť dostupnú odbornú literatúru k tvorivej realizácii ŠVP  „Dúha“                                                                                       T: podľa indiv. vzd. plánu                                                Z: učiteľky

Spolupráca MŠ so ZŠ

September: - lúčime sa s kamarátmi : prostredníctvom fotiek spoznávať kamarátov, teraz už prvákov                                             

                        -kontrola zabezpečenia oplotenia, oprava kolotoča, zabezpečenie plastovej nádoby na odkladanie hračiek z pieskoviska                                                                                                                                                                                              

                         -zabezpečenie finančných prostriedkov na nákup učebných pomôcok na výtvarné aktivity

Október: -návšteva ZŠ: postupne sa zoznamovať s exteriérom a interiérom školy, vedieť porovnať školu a MŠ

                 -oboznámiť sa s knižnicou a ateliérom v ZŠ

November: -návšteva 1. ročníka: oboznámiť sa s povinnosťami prváka, pozorovanie práce s interaktívnou tabuľou

                      -školský ples

 

December: -spoločné vystúpenie detí na Vianočnej akadémií

                      -Mikulášska oslava

Január: - príprava detí na zápis, príprava detí na zápis do 1. ročníka

              -prizvanie riaditeľa školy „Veselo je s pesničkou“ /hra na gitare/

Február: -návšteva počítačovej miestnosti: 5-6 ročné deti prezentovanie zručnosti v RNA a Cirkus šaša Tomáša, 3-4 r. deti návšteva telocvične

               -prezentovanie karnevalových masiek

Marec: -spoločná vychádzka 1. ročníka a MŠ do jarnej prírody

               -prezentácia poézie žiakov 1.ročníka a MŠ

               -zápis do MŠ

Apríl: - Deň Zeme: návšteva školského ateliéru, zhotovenie záhonu pre MŠ

            -výsadba stromov v areáli MŠ

Máj:- prizvanie vedenia ZŠ na kultúrne vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek

         -kreslenie v RNA „Moja mama“ v počítačovej miestnosti, v školskom ateliéri

Jún:- Deň detí : spoločná oslava dňa detí

        -vydanie časopisu „Dúha“

        -prizvanie vedenia školy na rozlúčkovú slávnosť

Úloha- pribežne sa zúčastňovať kultúrnych podujatí organizovaných ZŠ

10.Plán vnútroškolskej kontroly

1.Riadiaca činnosť:

-vydávať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania v posledný deň školského vyučovania v danom školskom roku s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku

- hospitačnú  činnosť zamerať na zistenie odbornej úrovne učiteľky, jej metodickej pripravenosti, vzťah k práci, deťom, tvorivosť, iniciatíva

- mesačne hodnotiť úroveň plánovania, plnenie výchovno – vzdelávacích cieľov, podporovať aktivitu učiteliek na kontinuálnom vzdelávaní, sebavzdelávaní, zvýšenie kvalifikovanosti  učiteliek

-zúčastňovať sa prednášok, školení organizovaných MPC a ostatných inštitúcií

-dopĺňať učiteľskú knižnicu odbornými knihami, metodikami, príručkami

-udržiavať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku, vzájomne sa podporovať

-prerokovať Plán práce, Školský poriadok, nový ŠkVP „Dúha“

-zabezpečovať plynulý chod prevádzky MŠ v spolupráci s celým kolektívom

-naďalej udržiavať  na patričnej úrovni spoluprácu so zriaďovateľom, obcou Bohdanovce

-sledovanie aktuálnych zmien v šk. legislatíve, rozširovať kapacitné možnosti

-dôsledne využívať súhlas zástupcov pri odovzdávaní detí, výletoch a exkurziách, despitačných vyšetreniach

-vydať 1. ročník časopisu „Dúha“

-v logopedickej starostlivosti využívať metodiku „Zajko Japi“ na posilnenie oromotoriky a grafomotoriky

2.Kontrolná činnosť:

-sledovať plnenie úloh z Plánu práce školy a ŠkVP“ Dúha“

-dodržiavanie Školského poriadku

-pravidelné vedenie písomnej pedagogickej  dokumentácie

-starostlivosť o zverený majetok, šetrné a efektívne využívanie pomôcok,

-hodnotiť spoluprácu v kolektíve/triedne výkazy, aktivity na poradách, akcie/

-hodnotiť úroveň komunikácie s rodičmi

-efektívne využívanie pracovného času pedagogických a prevádzkových zamestnancov

-vedenie záznamov diagnostiky, zápisníc z porád, z plánu práce rozširujúcich aktivít

-vytváranie predpokladov pre zdravý telesný, psychický, sociálny a emocionálny rozvoj detí

-kontrola hospodárenia s čistiacimi prostriedkami, dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

-plnenie úloh pre učiteľky v priebehu roka podľa plánu

-uplatňovanie zážitkového učenia, obsah aktivít, voľba foriem a metód primeraných detskému chápaniu

3.Hospitačná činnosť:

-založenie triednej dokumentácie, príprava na výchovno – vzdelávaciu činnosť

 -rešpektovať vekové a individuálne osobitosti detí, ich momentálne osobné dispozície

-úroveň plánovania podľa ISCED 0

-individuálny prístup k deťom nadaným, rozširovanie ich individuálnych rozvojových možností a schopnosti

-individuálny prístup k menej nadaným deťom s cieľom zvyšovať ich pripravenosť na primárne vzdelávanie v základnej škole

-príprava na výchovno – vzdelávaciu prácu, používanie výchovných metód a foriem práce, plánovanie edukačných aktivít v oblasti tvorivosti dieťaťa

- rozvoj čitateľskej gramotnosti využívaním aj detských časopisov

-úroveň grafomotorických zručností, upevňovanie správnych návykov a koordinácie pohybov

-aplikovanie alternatívnych a inovačných spôsobov vo vých.- vzdelávacom procese: tvorivosť

-metodická pripravenosť učiteľky na realizáciu mediálnych zručností

-rozvoj špeciálnych pohybových zručností, využívanie náradia a náčinia pri telovýchovných aktivitách v ZŠ

-rozvíjanie digitálnych kompetencií

-rozvíjať u detí hodnotiace  a sebahodnotiace zručnosti vo vzťahu k vlastnému pokroku

-rozširujúce aktivity v prierezových témach

- využívanie digitálneho fotoaparátu na prezentáciu činnosti v MŠ

Plán schôdzi rodičov

September:       1. Otvorenie  

                             2.Oboznámenie rodičov s vnútroškolským poriadkom

                             3.Voľba člena školskej rady

                             4.Voľba pokladníčky 

                             5.Oboznámenie  rodičov so zameraním nového školského vzdelávacieho programu „Dúha“  - výchova k tvorivosti

                              6.Oboznámenie s rozširujúcimi vzdelávacími aktivitami:

                                  Šikovné rúčky p. Ferencová

                                  Pohybovo- relaxačné cvičenia   p. Kažimírová

                               7.Ukážka mesačného plánu práce školy

                               8.Návrh aktivít v školskom roku 20012/13

                               9.Príspevok ZRŠ

                               10.Potvrdenie o bezinfekčnosti  prostredia ,  potvrdenie o preberaní  dieťaťa inou osobou podľa platnej legislatívy

                               11.Diskusia, konzultačné hodiny, webová stránka MŠ

                                12.Záver, opatrenia

December:            1.Privítanie

                                2.Pripravenosť detí na vstup do 1. ročníka

                                3.Hodnotenie vých.- vzdelávacej činnosti za 1. polrok

                                 4.Príprava a pokyny k akciám: Vianočná akadémia, karneval, zápis do 1. roč., zápis do MŠ

                                 5. Vianočné prekvapenia- spoločná akcia MŠ, ZŠ, rodičov

                                 6. Čerpanie finančných prostriedkov, použitie poplatkov ZRŠ

                                 7.Dodržiavanie vnútorného poriadku školy

                                  8.Diskusia, opatrenia, záver

Apríl:                        1.Otvorenie a privítanie

                                  2.Spoločne organizované akcie- Deň matiek

                                  3.Pomoc rodičov na brigádach v apríli pri výsadbe stromov, kríkov, záhonov v spolupráci so ZŠ a OU

                                   4.Návrhy na výlety a exkurzie podľa ponuky

                                   5.Ukážka videozáznamom z edukačnej aktivity v rámci prierezových tém

                                   6.Oboznámenie s priebehom zápisu v MŠ- kapacitné možnosti /riešenie/

                                   7. Diskusia, záver, opatrenia

Jún:                            1.Otvorenie, privítanie

                                   2.Deň detí, Deň otcov

                                   3.Oboznámenie s novými úlohami obce v spolupráci so ZŠ ohľadom kapacitných možností MŠ

                                    4.Vyhodnotenie plánu práce školy, projektov

                                    5.Rozlúčka s predškolákmi, odovzdávanie čitateľských preukazov

                                    6. Diskusia, záver, opatrenia

 

Plán pedagogických porád v šk. roku 2012/2013

September:

1.Otvorenie, privítanie

2.ŠkVP“Dúha“

3.Plán práce školy na šk. rok2012/2013

4.Školský poriadok – prevádzka a vnútorný režim  MŠ

5.Založenie triednej dokumentácie, systém plánovania

6.Diskusia –návrhy, námety

7.Uznesenia,záver

 

 

November:

1.Kontrola uznesenia

2. Pedagogická diskusia- adaptácia nových detí, riešenie vzniknutých problémov, diagnostikovanie detí

3.Hodnotiť zapojenie pedagogických pracovníkov do kontinuálneho vzdelávania

4. Realizácia edukačných aktivít, formy, metódy, prostriedky

5.Uznesenie, záver

Január:

1.Kontrola uznesenia

2.Analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov za 1. polrok 2011ú2012, plnenie cieľov, aktivít

3.Hodnotenie výsledkov hospitačnej činnosti

4. Hodnotenie práce na projekte „Farba a dieťa“

5. Uznesenie, záver

Marec:

1.Kontrola uznesenia

2. Pedagogická diskusia- nové poznatky zo vzdelávacích podujatí, odovzdávanie nových informácií

3.Diskusia- sebahodnotenie detí po činnosti

4.Hygienické stolovanie, správny pitný režim

5.Uznesenie, záver

 

Jún:

1.Kontrola uznesenia

2. Pripravenosť detí na vstup do ZŠ

3.Analýza výchovno- vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2011/2012

4.HodnotenieŠkVP- návrhy na zmeny

5.Hodnotenie výsledkov hospitačnej činnosti

6.Plnenie úloh plánu práce, príprava letnej aktivity

 

Plán prevádzkových porád

September:

1.Otvorenie šk. roku 2011/2012

2.Školský poriadok MŠ, pracovné náplne zamestnankýň- zodpovednosť

3.Prerokovanie a schválenie Plánu práce na šk. rok 2011/2012

4.Organizačné pokyny

5.Diskusia, pripomienky

6.Prijaté úlohy, záver

Február:

1.Kontrola plnenia prijatých úloh

2.Polročné hodnotenie plánu práce školy, školského stravovania, chorobnosť detí

3.Plán akcií na 2.polrok 2011/2012

4.Diskusia, návrhy a podnety zamestnankýň

5.Prijaté úlohy, záver

Jún:

1.Kontrola plnenia prijatých úloh

2.Hodnotenie plnenia Plánu práce školy

3.Hodnotenie práce všetkých zamestnancov

4.Pokyny na zabezpečenie letnej aktivity, plán dovoleniek

5.Rôzne, záver

11. Spolupráca s inými inštitúciami

MŠ spolupracuje s rodinou, so ZŠ, s obecnou knižnicou podľa plánov na celý príslušný školský rok.

Spolupráca s obcou:

-rozširovať kapacitné možnosti zabezpečenia predprimárneho vzdelávania

-účasť na obecných akciách, oslavách

- príprava programov pre verejnosť

-pomoc pri úprave areálu MŠ

 

12. Plán kontinuálneho vzdelávania

-pedagogickí zamestnanci sa budú priebežne vzdelávať na vzdelávacích akciách, organizovaných MPC v Košiciach a Prešove

-zúčastňovať sa kontinuálneho vzdelávania- od júna 2012  p. Kažimírová Inovácie v didaktike /72 hodín/

-zúčastňovať sa funkčného vzdelávania p.Ferencová

-zvyšovanie odbornej kvalifikovanosti učiteliek samoštúdiom, odbornou metodikou, príručkami podľa ponuky

-rozvíjať tvorivosť, zapájať sa, navrhovať rôzne situácie v MŠ

-publikovanie príkladov dobrej praxe v rôznych médiách z hľadiska pozitívneho prínosu predprimárneho vzdelávania na osobnostný rozvoj dieťaťa

 

Plán práce bol prerokovaný a schválený na pedagogickej a prevádzkovej porade zamestnancami ZŠ s MŠ Bohdanovce dňa:

 

                                         

                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


Kontakt

MŠ Bohdanovce

Materská škola Bohdanovce Bohdanovce 60 044 16

055/6941120